Медіатека

Головна » метеріали » Бібліотека » Матеріали на гендерну тематику

КОНЦЕПЦІЯ діяльності Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти у вищих навчальних закладах
[ Скачать с сервера (74.0Kb) ] 08.07.2014, 15:00

      КОНЦЕПЦІЯ
діяльності Всеукраїнської мережі  осередків гендерної освіти (центрів гендерної освіти, гендерних центрів, лабораторій, кафедр, студій) у вищих навчальних закладах

Всеукраїнська мережа Центрів гендерної освіти (гендерних центрів) ВНЗ1 створена на добровільних засадах у січні 2012 р/2. У 2014 р. перейменовано у Всеукраїнську мережу осередків гендерної освіти (ОГО) у ВНЗ.
Список членів Мережі – відкритий. До неї можуть залучитися існуючі та новостворені центри, що поділяють  мету, напрями діяльності та завдання Мережі та підписали Меморандум про створення та діяльність Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти вищих навчальних закладів  України.

Загальні положення


Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави є важливою умовою й гарантією забезпечення прав людини та утвердження демократії в Україні, запорукою її європейської інтеграції. Формування та регулювання державної політики з утвердження гендерної рівності здійснюється у відповідності до міжнародних зобов’язань і національного законодавства України.
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків визначено статтею 24 Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 5.09.2005 р., Державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року.
Ратифікувавши Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та її Факультативний протокол, Конвенції МОП № 100, № 111, № 156; Європейську соціальну хартію (переглянуту), Україна взяла на себе зобов’язання щодо втілення міжнародних стандартів відносно дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві. Роль жінок у підтриманні міжнародного миру та безпеки визначає Резолюція 1325 (2000) Ради безпеки ООН. Крім того, як країна-учасниця ООН, Україна зобов’язалася до 2015 р. виконати проголошені Декларацією тисячоліття ООН «Цілі Розвитку Тисячоліття», 3 пункт яких присвячений забезпеченню рівності прав жінок і чоловіків. Зобов’язання підтверджені Президентом України на Самміті ООН у вересні 2010 р.
Таким чином, Україна визнала забезпечення гендерної рівності пріоритетом державної політики.
Основні напрями державної гендерної політики спрямовані на:

 • утвердження гендерної рівності;
 • недопущення дискримінації за ознакою статі;
 • забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
 • забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків;
 • підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;
 • виховання та пропаганду серед населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
 • захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі3.

Актуальність Концепції
Після прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Урядом прийнято низку законодавчих актів, якими держава підтверджує курс на досягнення гендерної рівності.  Зокрема, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.09.2009 р. № 839 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту» керівники вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів зобов’язані забезпечити системну роботу щодо впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес.
У 2011 р. Гендерна стратегічна платформа – об’єднання українських  гендерних експерток і експертів – розробила документ «Гендерні загрози 2011»4, серед яких названо й загрози, причиною яких є відсутність системного впровадження на державному рівні гендерного підходу в освіту, зокрема вищу.
У різних країнах цей підхід має різні назви: «гендерночутливий підхід», «гендерний аналіз», «гендерні лінзи», «гендерна інтеграція» тощо.
Гендерний підхід у педагогіці є новим методологічним інструментом аналізу й проектування особистісних змін, що ґрунтується на врахуванні «фактору статі» в змісті освіти та характері міжособистісної взаємодії «викладач/викладачка – студентська аудиторія».
Метою гендерного підходу в навчанні й вихованні студентської молоді є формування розуміння сутності норм та установок взаємодії статей на принципах гендерної рівності, потреби керуватися ними в усіх сферах життєдіяльності, адже сьогоднішнє студентство завтра будуватиме власне життя, посяде керівні посади всіх рівнів, буде приймати рішення та впливати на процеси, що відбуваються у суспільстві.
У сучасній Україні система гендерної освіти відсутня, впровадження гендерної складової в систему вищої освіти відбувається спорадично, здебільшого в закладах соціально-гуманітарного профілю завдяки діяльності  та ентузіазму окремих викладачок та викладачів, за ініціативи громадських організацій та за підтримки міжнародних організацій та фондів.

Мета діяльності Мережі
Метою діяльності Мережі є об’єднання зусиль гендерних науковців і практиків  для забезпечення сталого впровадження принципів гендерної рівності в освіту відповідно до нормативних документів, чинних в Україні; визначення спільних напрямів і завдань діяльності осередків гендерної освіти  вищих навчальних закладів; обмін досвідом, напрацюваннями, методиками і формами роботи; організаційна та експертна підтримка у становленні існуючих та сприяння у створенні нових осередків.

Основні напрями діяльності Мережі
Гендерні теоретики та практики, які працюють над впровадженням гендерних підходів у систему вищої освіти, виокремлюють такі перспективні напрями діяльності:

 • забезпечення науково-теоретичного підґрунтя впровадження гендерної складової в освіту;
 • розробка практичного й науково-методичного забезпечення з гендерної проблематики;
 • здійснення практичної підготовки фахівців з гендерної проблематики;
 • просвітницька діяльність у сфері поширення гендерних знань;
 • співпраця з громадськістю й органами державної, місцевої влади  та самоврядування;
 • внесення пропозицій до відповідних нормативно-правових актів, документів з питань гендерного розвитку, проектів державної та регіональних програм з утвердження гендерної рівності, соціально-економічного розвитку тощо.

Основні завдання Мережі
Для забезпечення сталого впровадження гендерної складової в систему вищої освіти Мережа ставить перед собою такі завдання:

 • створення експертної групи для уніфікації критеріїв гендерної експертизи навчальних планів і робочих навчальних програм курсів та розробки рекомендацій щодо здійснення такої експертизи у ВНЗ;
 • включення окремих тем гендерної проблематики до обов’язкових курсів соціально-гуманітарного циклу;
 • впровадження гендерного компоненту до контексту викладу окремих тем означених курсів;
 • уведення окремих гендерних курсів (за професійним спрямуванням) до варіативної частини навчальних планів;
 • уведення спецкурсів з гендерної проблематики відповідно до профілю;
 • розширення гендерної тематики наукових робіт студентів (навчальні проекти, доповіді, наукові статті, курсові, дипломні, магістерські роботи тощо) та аспірантів (наукові реферати, статті, кандидатські дисертації);
 • включення гендерної проблематики до плану загальноуніверситетських і факультетських виховних заходів, планів роботи кураторів груп;
 • організація й проведення конкурсів наукових робіт студентів та аспірантів з гендерної проблематики (всеукраїнського та регіонального рівнів);
 • забезпечення підготовки студентів і аспірантів до участі у вищезазначених заходах;
 • розробка інформаційного курсу «Основи гендерної культури» («Основи гендерних знань»);
 • організація та проведення курсів підвищення кваліфікації з гендерної проблематики для науково-педагогічного складу ВНЗ;
 • створення кафедр гендерних студій;
 • сприяння створенню у ВНЗ України осередків гендерної освіти (ОГО)  – структурних підрозділів для координування окресленої діяльності, надання інформаційно-методичної підтримки у вирішенні завдань щодо впровадження гендерної складової  в освіту.
Осередок гендерної освіти (ОГО) вищого навчального закладу

Осередок гендерної освіти (центр гендерної освіти, гендерний центр, лабораторія, кафедра, студії) вищого навчального закладу – інституція, структурний підрозділ, що створюється задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу та студентській молоді ВНЗ щодо впровадження у навчально-виховний процес гендерних підходів та ідей гендерної рівності шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства та протидії торгівлі людьми.
Основні цілі ОГО:

 • підвищення науково-теоретичного, методичного й практичного рівнів та результативності наукових досліджень з гендерної проблематики;
 • формування методологічної культури науковців-дослідників, які займаються вивченням та дослідженням гендерних проблем;
 • підготовка до науково обґрунтованих концепцій і технологічних розробок у сфері гендерних досліджень;
 • моделювання і проектування гендерночутливих систем і технологій сучасних наукових досліджень;
 • формування гендерної компетенції викладачів і студентської молоді як особливої системи гендерних знань і практик, релевантних принципам паритетності статей у контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів;
 • впровадження гендерночутливого підходу в закладах освіти різного рівня як стратегічного напрямку державної політики щодо досягнення гендерної рівності в суспільстві.

Основні завдання ОГО:

 • організація методичної роботи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у ВНЗ;
 • надання інформаційних, довідкових та просвітницьких послуг студентам та викладачам ВНЗ у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
 • організація науково-дослідницької та виховної роботи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у ВНЗ;
 • сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, спрямованих на підвищення потенціалу гендерних досліджень;
 • розробка нових перспективних напрямів і технологій гендерних досліджень, науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження гендерних підходів в освіту та виховання;
 • сприяння ефективному управлінню інноваційними процесами у сфері гендерної освіти, консультативний супровід і підтримка цих процесів;
 • сприяння захисту законних прав та інтересів професорсько-викладацького складу та студентів щодо гендерної рівності.
 • проведення семінарів, конференцій і інших науково-організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення гендерних досліджень і їх реалізацію в практиці освітніх установ;
 • грантові дослідження і проектні розробки на замовлення різних організацій та установ

Основні напрями діяльності ҐЦ:

 • гендерний аналіз діяльності ВНЗ, гендерна експертиза навчальних планів, робочих навчальних програм, планів виховних заходів;
 • підготовка публікацій з гендерної тематики: наукових і методичних розробок, навчально-методичних посібників, підручників, узагальнення передового досвіду тощо;
 • консультаційний і науково-методичний супровід гендерних досліджень та інновацій, проведення семінарів і конференцій, ознайомлення дослідників з сучасними науковими підходами і теоретичними концепціями гендерного інтегрування, проведення теоретико-методологічних і науково-практичних семінарів;
 • організація методичних об’єднань та нарад для працівників ВНЗ, семінарів, круглих столів, виставок науково-методичної літератури, презентацій, конкурсів, науково-практичних конференцій, тренінгової роботи;
 • створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень на замовлення різних організацій та установ; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних фондів.
 • організація системи гендерночутливого інформування та просвіти у ВНЗ;
 • розробка, виробництво та розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів та іншої друкованої продукції з гендерної тематики;
 • проведення інформаційних кампаній у ВНЗ; організація і проведення масових просвітницьких заходів з гендерної тематики для студентської молоді та професорсько-викладацького складу ВНЗ;
 • організація діяльності бібліотек з гендерної тематики: поповнення, систематизація, зберігання, облік друкованих матеріалів (методична література, періодика, буклети, плакати тощо);
 • систематизація та організація використання фото-, відео-, аудіо-матеріалів, матеріалів на електронних носіях; створення і поповнення інформаційної  бази даних;
 • висвітлення діяльності ОГО у регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, соціальних мережах.

Фінансове забезпечення діяльності Мережі
Фінансування діяльності Мережі та окремих центрів здійснюватиметься:

 • у рамках фінансово-економічного забезпечення відповідних вищих навчальних закладів;
 • за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах Державної та регіональних програм з утвердження гендерної рівності;
 • за рахунок грантів та спонсорської допомоги;
 • з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

1 Далі – Мережа.

2 Всеукраїнську мережу Центрів гендерної освіти (ґендерних центрів) ВНЗ сформовано під час практичного семінару «Створення Центру гендерної освіти – перший  крок до гендерночутливого ВНЗ», що відбувся у м. Харкові за ініціативи Харківського обласного гендерного ресурсного центру у партнерстві із Фондом  імені Фрідріха Еберта, представництво в Україні.

3 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», ст. 3.


Категория: Матеріали на гендерну тематику | Додав: dvm
Переглядів: 968 | Загрузок: 74 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
П`ятниця, 23.02.2018, 22:26
Вітаю Вас Гость

Категорії

Матеріали на гендерну тематику [95]
Дослідницьки роботи студентів [3]
Програми [1]
Публікації [5]

Вхід

Пошук

Партнери


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0