Каталог статей


17 цілей сталого розвитку – відлік часу пішов

25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 цілей, яких світ має досягнути до 2030 року.

«Справжнім тестом відданості Порядку денному-2030 стане його виконання. Нам потрібні дії з боку всіх та всюди. Наш орієнтир – сімнадцять Цілей сталого розвитку. Вони є переліком обов’язкових справ для людей та планети, планом досягнення успіху», – підкреслював Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час виступу на саміті.

1 січня 2016 року розпочався відлік часу – світ має 15 років, аби досягнути 17 амбітних цілей.

17 цілей сталого розвитку

17 цілей сталого розвитку – www.globalgoals.org

Ціль 1. Побороти бідність у всьому світі та у всіх її проявах.

До 2030 року світ має побороти бідність. Нині близько 10% людей живуть за межею бідності, витрачаючи менше 1.9 долара на день (показник бідності, що використовується Світовим Банком).

Найбідніші та найбільш вразливі верстви населення мають бути захищеними за допомогою державних соціальних програм, а їх права власності та доступу до фінансових ресурсів забезпечені на рівні з іншими.

Ціль 2. Побороти голод, покращити доступність та якість харчування, а також стимулювати стале сільське господарство.

До 2030 року кожна людина на планеті повинна мати доступ до безпечної, поживної їжі в достатніх для забезпечення своїх потреб обсягах.

Продуктивність та доходи малих виробників продуктів харчування мають бути подвоєні, в тому числі за рахунок забезпечення рівного доступу до землі та інших природних ресурсів, фінансів, знань та ринків.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 2. Побороти голод, покращити доступність та якість харчування, а також стимулювати стале сільське господарство.

Ціль 3. Забезпечити підтримку здоров’я та поширення здорового способу життя для всіх людей, незалежно від віку

До 2030 року смертність матерів при народжені дітей має бути зменшена до менш ніж 70 на 100 000 пологів, а смертність немовлят при народженні – до 12 на 1000 випадків.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, рівень смертності немовлят в Україні постійно знижувався, починаючи з другої половини 90-х років, і в 2014 році склав 7,7 випадків на 1000 живонароджених. Однак, незважаючи на позитивну динаміку, він і досі майже вдвічі перевищує  показники розвинутих європейських країн.

Інші завдання в рамках третьої цілі сталого розвитку включають подолання епідемій СНІДу, туберкульозу та малярії, а також суттєве скорочення кількості смертей та захворювань внаслідок забруднення повітря, води та ґрунту небезпечними хімічними речовинами.

Ціль 4. Забезпечити всеохоплюючий та справедливий доступ до якісної освіти та поширювати можливості для навчання протягом всього життя.

До 2030 року всі діти планети повинні отримувати повну безкоштовну та якісну початкову і середню освіту. І чоловіки, і жінки повинні мати можливість отримати доступну та якісну вищу освіту.

Освітні матеріали повинні включати знання та навики для поширення принципів сталого розвитку.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 4. Забезпечити всеохоплюючий та справедливий доступ до якісної освіти та поширювати можливості для навчання протягом всього життя.

Ціль 5. Досягнути гендерної рівності та посилити права жінок та дівчат

Світова спільнота має позбутися будь-яких прикладів дискримінації жінок та дівчат, а також викорінити будь-які форми жорстокого поводження з жінками, включаючи торгівлю та будь-які форми експлуатації.

Цінність неоплачуваної домашньої роботи повинна бути визнана через надання соціальної допомоги та державних послуг.

Жінки повинні мати право на повні та рівні можливості участі в суспільному, політичному та економічному житті.

Ціль 6. Забезпечити доступність води та водоочищення, а також стале управління водними ресурсами

До 2030 року всі мешканці планети повинні мати доступ до безпечної питної води.

Якість води має бути покращена за рахунок зменшення забруднення, скорочення наполовину кількості неочищених скидів та суттєвого збільшення рівнів повторного безпечного використання водних ресурсів.

Ефективність використання водних ресурсів також має бути суттєво збільшена у всіх секторах економіки задля забезпечення сталого використання та скорочення кількості людей, що потерпають від дефіциту води.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 7. Забезпечити можливість використання доступної, надійної, безпечної та сталої енергії для всіх мешканців

Ціль 7. Забезпечити можливість використання доступної, надійної, безпечної та сталої енергії для всіх мешканців

До 2030 року кожен мешканець планети повинен мати доступ до надійних, безпечних та сталих джерел енергії. Частка відновлюваних джерел енергії має суттєво зрости, а темп покращення енергоефективності має подвоїтися до 2030 року.

Міжнародна співпраця має бути посилена задля покращення доступу до досліджень та технологій у сфері чистих технологій, включаючи технології відновлюваної енергетики, енергоефективності та сучасні більш чисті технології використання викопного палива, а також для стимулювання інвестицій в енергетичну інфраструктуру та чисті технології.

В Україні доступ до електроенергії мають 100% мешканців, однак частка відновлюваних джерел енергії та рівень енергоефективності економіки залишаються вкрай низькими.

Ціль 8. Стимулювати стале та всеохоплююче економічне зростання, повну та продуктивну зайнятість і гідні умови праці

Світова спільнота прагнутиме забезпечити стійке зростання економік країн світу із врахуванням національних обставин, в тому числі за рахунок диверсифікації напрямів діяльності, технологічного оновлення та інновацій.

До 2030 року дедалі більше має зростати ефективність споживання та виробництва ресурсів, а економічне зростання відбуватися на фоні зменшення деградації довкілля (декаплінг).

Негайні та дієві заходи повинні бути вжиті для викорінення сучасного рабства та торгівлі людьми, а також заборони найгірших форм дитячої праці.

2015-08-25 09.42.06

Ціль 9. Збудувати стійку інфраструктуру, поширювати всеоховлюючу та сталу індустріалізацію та пришвидшити інновації

Для підтримки економічного розвитку та добробуту людей має бути збудована якісна, надійна та стійка інфраструктура, доступна для всіх.

До 2030 року має суттєво зрости частка промисловості в зайнятості людей та валовому внутрішньому продукті. Промисловість має бути модернізована, аби збільшити ефективність використання ресурсів та рівень запровадження екологічних технологій в промислові процеси.

До 2030 року потрібно посилити наукові дослідження, спрямовані на інновації та сталий розвиток.

Ціль 10. Зменшити нерівність всередині країн та між ними

До 2030 року необхідно поступово досягнути та закріпити зростання доходів біднішого населення на рівень вищий, ніж в середньому в країні.

Всі люди повинні мати рівні соціальні, економічні та політичні права, незалежно від віку, статі, раси, національності, походження, релігії, економічного чи іншого статусу. Реформи у сфері оподаткування, заробітної плати та соціального захисту також мають сприяти більшій рівності населення.

Уряди країн мають полегшувати впорядковану, безпечну та надійну міграцію та мобільність людей, в тому числі завдяки запровадженню добре спланованої міграційної політики.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 11. Зробити міста та інші поселення зручними, базпечними, стійкими та екологічно дружніми

Ціль 11. Зробити міста та інші поселення зручними, безпечними, стійкими та екологічно дружніми

До 2030 року необхідно забезпечити доступ до безпечних, доступних та сталих транспортних систем для всіх людей завдяки покращенню безпеки на дорогах та розширенню систем громадського транспорту із врахування особливих потреб найбільш вразливих груп (дітей, жінок, людей похилого віку та людей з особливими потребами).

Країни також мають посилити діяльність із захисту та охорони світової культурної та природної спадщини.

До 2030 року має бути суттєво скорочена кількість смертей та жертв, а також обсяги прямих економічних втрат від природних катастроф, а особлива увага має бути приділена захисту найбідніших та найбільш вразливих верств населення.

Негативний вплив міст на довкілля в розрахунку на одиницю населення також має бути суттєво скорочений, зокрема, в частині якості повітря та поводження з відходами. Натомість всі мешканці міст повинні мати доступ до зелених зон та інших публічних просторів.

Ціль 12. Забезпечити сталі практики споживання та виробництва

До 2030 року має бути досягнуте стале управління та ефективне використання природних ресурсів. Утворення харчових відходів та втрати харчових продуктів під час виробництва та постачання мають скоротитися вдвічі на одиницю населення.

До 2020 року мають бути запроваджені екологічно дружні практики управління хімічними речовинами та відходами протягом всього життєвого циклу, а також суттєво скорочені обсяги викидів забруднюючих речовин в повітря, скидів у водні ресурси та забруднення ґрунтів задля мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та довкілля.

До 2030 року потрібно суттєво скоротити обсяги утворення відходів за рахунок попередження їх утворення, скорочення кількості, підвищення рівнів переробки та повторного використання.

Компанії мають заохочуватися до запровадження політик сталого розвитку та включення інформації про не фінансові аспекти діяльності до звітності. Державні органи повинні запроваджувати практики публічних закупівель, які враховують критерії сталого розвитку.

Неефективні субсидії для викопного палива, які заохочують марнування природних ресурсів, мають бути реформовані відповідно до національних обставин, включаючи реструктуризацію податкових систем та ліквідацію екологічно шкідливих субсидій.

Ціль 13. Вжити негайних дій для боротьби зі зміною клімату та її наслідками

У всіх країнах необхідно посилити стійкість та спроможність до адаптації до загроз та природних катастроф, пов’язаних зі зміною клімату.

Заходи по боротьбі зі зміною клімату мають бути інтегрованими до національних політик, стратегій та планування.

Розвинуті країни повинні виконати свої зобов’язання, взяті під час переговорів Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, щодо спрямування 100 млрд доларів на рік, починаючи з 2020 року, на потреби країн, що розвиваються, а також якомога раніше розпочати повноцінну діяльність Зеленого кліматичного фонду.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 14. Зберегти та стало використовувати ресурси океанів, морів та морських екосистем задля їх сталого розвитку

Ціль 14. Зберегти та стало використовувати ресурси океанів, морів та морських екосистем задля їх сталого розвитку

До 2025 року світ має суттєво скоротити усі типи забруднення морських екосистем, зокрема, забруднення внаслідок діяльності на суші. До 2020 року мають бути запроваджені практики сталого управління та захисту морських та прибережних екосистем, аби уникнути значних негативних наслідків, а також вжити заходів щодо їх відновлення.

Необхідно також мінімізувати окислення океанів, в тому числі за рахунок активізації наукової співпраці в даному напрямі на всіх рівнях.

До 2020 року мають бути запроваджені ефективні механізми регулювання вилову рибних ресурсів, які б унеможливлили надмірний вилов, браконьєрство, а також запровадили сталі та науково обґрунтовані практики риболовства.

До 2020 року, принаймні 10% прибережних та морських територій мають увійти до складу природно-заповідного фонду відповідно до національного та міжнародного законодавства.

Ціль 15. Зберегти, відновити та сприяти сталому використанню наземних екосистем, сталому управлінню лісами, боротьбі з опустелюванням, зупинити деградацію земель і забезпечити їх відновлення, а також зупинити втрату біорізноманіття

До 2020 року має бути забезпечене збереження, відновлення та стале використання наземних та водних екосистем суші та їх послуг, зокрема, лісів, боліт, гір та засушливих земель, відповідно до зобов’язань в рамках міжнародних угод. Необхідно сприяти запровадженню сталих практик управління лісами різного типу, боротися із знелісненням, відновлювати знищені ліси, а також суттєво прискорити темпи заліснення в усьому світі. До 2030 року необхідно побороти опустелювання, відновити деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, які зазнали опустелювання, посух або паводків.

Необхідно вжити негайних та вагомих кроків, які б дозволили скоротити вимирання видів та побороти втрату біорізноманіття до 2020 року, а також захищали б види, які знаходяться під загрозою зникнення.

До 2020 року мають також бути запроваджені заходи, спрямовані на суттєве скорочення впливу інвазивних видів та наземні та водні екосистеми.

Цінність біорізноманіття та екосистем має бути інтегрована в заходи з планування на національному та місцевих рівнях, стратегічне планування та національне рахівництво. Країни також мають суттєво збільшити обсяги фінансування, спрямовані на збереження та стале використання екосистем та біологічних ресурсів.

17 цілей сталого розвитку. Ціль 15. Зберегти, відновити та сприяти сталому використанню наземних екосистем, сталому управлінню лісами, боротьбі з опустелюванням, зупинити деградацію земель і забезпечити їх відновлення, а також зупинити втрату біорізноманіття

Ціль 16. Сприяти сталому розвитку мирних та недискримінаційних спільнот, надавати рівний доступ до правосуддя та збудувати ефективні, підзвітні та рівні для всіх органи влади на всіх рівнях

Країни світу мають суттєво скоротити всі форми жорстокості та смертельних випадків, пов’язаних з жорстоким поводженням. Необхідно викорінити знущання, експлуатацію, торгівлю людьми та всі форми жорстокості та тортур по відношенню до дітей.

Сила закону та рівний доступ до правосуддя має поширюватися на національному та міжнародному рівнях.

Необхідно також суттєво скоротити корупцію та хабарництво у всіх їх проявах. На всіх рівнях влади мають працювати ефективні, підзвітні та прозорі державні інституції.

Ціль 17. Посилити можливості для досягнення сталого розвитку та активізувати міжнародну співпрацю в даному напрямі 

Необхідно посилити спроможність країн для залучення фінансових ресурсів для сталого розвитку, в тому числі за рахунок міжнародної допомоги для покращення систем збору податкових та інших надходжень, а також через надання розвинутими країнами офіційної допомоги для країн, що розвиваються.

Потрібно сприяти розробці, передачі та поширенню екологічних технологій в країнах, що розвиваються, на привабливих умовах.

Глобальне партнерство для досягнення сталого розвитку має бути посилене для поширення знань, експертизи, технологій та фінансових ресурсів, а також підтримки досягнення цілей сталого розвитку в усіх країнах світу. Партнерство державного сектору, приватних компаній та громадських організацій також має заохочуватися та підтримуватися для досягнення цілей сталого розвитку.

До 2030 року на основі існуючих ініціатив мають бути розроблені інструменти відстеження прогресу на шляху до сталого розвитку, які б доповнювали валовий внутрішній продукт.

 Джерело: http://ecoclubua.com/2016/01/17-tsilej-staloho-rozvytku/
Категорія: Дослідження | Додав: dvm (23.01.2016)
Переглядів: 4135 | Рейтинг: 0.0/0